Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2011 m. birželio 1 d., trečiadienis

Ko mes siekiame? Pamąstymai.

Tomas Skorupskis
Gegužės 6, 2010

 Jeigu manęs paprašytų vienu žodžiu pasakyti ko mes, tautininkai, siekiame – tai būtų tautovalda.


Dvejais žodžiais: Tautinė valstybė.

Trimis: Lietuvis lietuviškoje Lietuvoje.

Keturiais: Tautinė valstybė tautų pasaulyje.

Penkiais: Doros ir tautos klestėjimas lietuviškoje Lietuvoje.

Sakiniu: Doras, tautiškas lietuvis tautinėje valstybėje, sandraugoje su kitomis tautomis tautų pasaulyje.

Pastraipa: Individo, šeimos, tėviškės, tautos, tėvynės ir pasaulio neatsiejamos jungties. Individo, kaip asmens, sutarimo su tradicine lietuviška šeima, pagarbos savo tėvams ir protėviams, jų namams – tėviškei, savo tradicijoms, savai žemei. Tautinio sąmoningumo, pasididžiavimo tauta ir savigarbos. Valstybės, kurią valdo tautą, kuri valstybę suformavo, o ne imperijos, kuriai vadovauja svetimi ar įstatyti vietiniai klapčiukai. Pasaulio, kuriame kiekviena tauta turi teisę sukurti tautines valstybes, kuriame nebėra tautas engiančių imperijų, kuriame tautos sugyvena taikoje ir harmonijoje.

Žmogus visų pirma yra individas, šeimos narys, turintis savo tėviškę, tautos narys, valstybės pilietis. Tik tada jis gali vadintis pasaulio piliečiu, pilnaverčiu žmogumi, jeigu pripažįsta visus šiuos elementus. Žmogus nebus žmogiškas, jeigu nepripažins, kad turi kraują, turi protėvų perleistą genetinę informaciją, turi savo namus ir tautą, su kuria jį sieja bendra istorija, kalba. Toks žmogus nebus žmogiškas. Jis bus pasimetęs, nelaimingas.

Norėčiau, kad ir mes, Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, vadovautumėmės šiais principais. Į LTJS galima žiūrėti keliais aspektais: kaip į valstybę ir kaip į šeimą. Tarkime, kad tautinė sąjunga yra maža valstybė, kurioje individas – tai tautietis, tai tu, skaitytojau, kuris savo asmeniniais pasiekimais ir darbais darai gera tautai. Šeima – tai tavo bendraminčiai, draugai ar klubas. Tėviškė – tai tavo filialas. Daryk gera savo kraštui, daryk gera tautiečiams, gyvenantiems čia! Tautiškumas kyla iš tautos, todėl tautininkai turi būti artimi savo tautiečiams ir jų poreikiams. Tauta – tai visi mes, nariai. Valstybė – tai organizacija. Iškilus valstybinės svarbos reikalui, visos tautos – visų narių pareiga yra prisijungti į darbą. Čia jau negalioja skyrių interesai, čia svarbu susitelkimas ir vienybė. Pasaulis – tai mus supanti visuomenė. Gal ji ir nėra tobula, tačiau tu, kaip individas, kaip šeimos ir tautos narys gali ją pakeisti. Būk tautiškas, rodyk pavyzdį visuomenei!

Galima į LTJS žiūrėti ir realistiškai, kaip į bendraminčių šeimą, bendruomenę. Mūsų pareiga yra nešti tautiškumo vėliavą, puoselėti tautines vertybes jaunimo tarpe. Mūsų simbolis – ugnis, deganti lietuvio širdyje, šeimoje, tautoje ir valstybėje per šimtmečius. Tu, LTJS nary, esi tos ugnies prižiūrėtojas, tu lietuvybės vėliavnešys. Nešk vėliavą iškėlęs galvą, būk išdidus! Kartu su tavimi – tūkstančiai lietuvių, kurie kovojo už nepriklausomą tautinę valstybę! Būk vertas jų vardo! Siek savų tikslų! Dabar tik laiko klausimas, kada pasieksime pergalę. Tačiau jokia pergalė neiškovojama lengvai, tam reikia kiekvieno mūsų darbo ir pasiaukojimo. Jeigu nesi LTJS šeimos narys – tapk juo! Tik kartu mes galėsime išvysti naują tautų pavasarį – stiprų tiek fiziškai, tiek dvasiškai lietuvį lietuviškoje Lietuvoje, tautų pasaulyje!


Įkvėpimas atėjo skaitant A.Maceinos “Tautinis auklėjimas”
Šaltinis: LTJS blogas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą