Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2015 m. kovo 8 d., sekmadienis

Kovo 8-oji 1968-aisiais.

KGB agento pranešimas apie "negatyvias apraiškas tarp Kauno miesto jaunimo", 1968-1969 metais:
„Kauno medicinos instituto studentas RAŠKEVIČIUS, priekaištaudamas savo pusseserei, taip pat studentei, dėl to, kad ji švenčia sovietines šventes, kalbėjo:
„Supranti, Egyte, mes - lietuviai, ir mums yra svetimos visos tos šventės (Kovo 8-oji, ir Vasario 23-ioji), nes juk nei vienas mūsų protėvis, nei vienas lietuvis, apie jas nieko nežinojo ir nešventė šių „švenčių“. Jas mums dirbtinai įbruko slavai, okupuodami mūsų Tėvynę ir mus rusifikuodami.
Šios šventės simbolizuoja visa tai, ką mus verčia daryti, kas mums yra svetima. O Tu, juk - lietuvaitė, ir šventi šias datas, svajoji apie jas, kaip artimas Tavo širdžiai. Ir skaudžiausia, kad taip daro visa Tavo grupė. Nejaugi Jūsų grupėje nebuvo tikrų lietuvių?!
Supranti Age, mes privalome neužmiršti, kad mes – l i e t u v i a i!
Dabartinėmis sąlygomis, kai mus visokeriopai stengiasi rusifikuoti, kai su siaubingu greičiu vyksta svetimšalių invazija į Lietuvą, kiekvienas tavo žingsnis, kiekvienas Tavo poelgis privalo būti giliai prasmingas. Tu turi elgtis taip, kad tavo šalis išliktų kuo ilgiau lietuviška, kad mes išsaugotume kiek galima daugiau tautiškumo, kad mes galėtume atsispirti rusų „kultūrai“, kurią mums bruka.
Tu turi mokytis, dirbti ir stengtis vardan to, kad kada nors tu sukursi ką nors tokio, kad ir nedidelio, bet iš tiesų lietuviško. Tavo pareiga yra ne vien tik ignoruoti visas tas „šventes“, bet dargi priešingai – propaguoti visa tai, ką nuo senų laikų šventė lietuviai. Pavyzdžiui Velykas.“
(Ištrauka iš "LSSR KGB rašto LKP CK ir Kauno partijos sekretoriui K. Lengvinui apie negatyvias apraiškas tarp Kauno miesto jaunimo 1968-1969 m.", kurį pasirašė KGB papulkininkis Henrikas Vaigauskas, 1969 m.)
KGB agento pranešimas ar net audio įrašas buvo darytas, žinoma, lietuvių kalba, bet okupantų kolaboranto H. Vaigausko pranešimas kolaborantui K. Lengvinui yra surašytas rusų kalba. (Iš rusų kalbos KGB archyvo dokumento ištrauką vertė - R.Č.)
Informancija iš Kauno KGB archyvo.