Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2012 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

Z

Kiekvieno žmogaus viduje egzistuoja riba. Riba jausmų. Riba skausmo. Riba neapykantos. Riba atleidimų.
Todėl žmonės kartais gali ilgai kentėti. Ilgai tylėti. Ilgai daryti išvadas. O paskui išeiti - be žodžių, be paaiškinimų...
Neperženkite ribos.

2012 m. gruodžio 12 d., trečiadienis

Sistema draudžia patriotines eitynes Vilniuje

Vos prieš savaitę davus preliminarų leidimą kasmetinėms tradicinėms Kovo 11 patriotų eitynėms, šiandiena, gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybė vėl pasikvietė renginio organizatorius ir pareiškė, kad 2013 kovo 11 dieną Gedimino prospekte visą dieną bus rengiami valstybinės reikšmės renginiai ir patriotinėms organizacijoms jame vietos nebus. Pasiteiravus kokie tai bus renginiai, kas ir kuriuo tiksliai laiku juos organizuoja, savivaldybės biurokratė atsakyti nesiteikė. - http://julius.panka.lt/vilniaus-miesto-savivaldybe-veja-patriotini-jaunima-is-gedimino-prospekto/

Nieko tokio, eitynės 10 metų vyko be leidimo, o jeigu šita sistema neleidžia per valstybinę šventę žygiuoti patriotams - ar ji yra teisėta ir legali? Ar ji atstovauja lietuvių tautos interesus?

 Si Deus nobiscum quis contra nos!
 
2 str. "Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrina Lietuvos Respublikos piliečiai, JŲ bendrijos ir organizacijos, ...".

Nacionalinį saugumą užtikrina :
b) PILIEČIAI:
- saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimą ginti Lietuvos laisvę;
- RENGDAMIESI visuotiniam pilietiniam PASIPRIEŠINIMUI.

LR Seimas, nustatydamas Lietuvos nacionalinio saugumo pagrindus, vadovaujasi nuostatomis:
- prieš daugelį amžių susikūrusi Lietuvos valstybė, besiremianti Tautos sukurtomis etninėmis kultūros vertybėmis...
- lietuvių tauta niekada nesutiko su jokia okupacija ir pavergimu, priešinosi visais įmanomais būdais ir siekė išsivadavimo, ir šis tautos nusistatymas yra nekintamas;
- lietuvių tauta siekė ir tebesiekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti saugią ir laisvą raidą savo etninėje žemėje, puoselėti tautinį tapatumą ir savimonę, ugdyti prigimtines kūrybos galias...
- nepriklausoma demokratinė Lietuvos valstybė privalo užtikrinti saugų Tautos gyvavimą,...

NACIONALINIO SAUGUMO POLITIKOS TIKSLAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Nacionalinio saugumo politikos tikslas - sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti Tautos saugų būvį ir valstybės vidaus bei išorės saugumą, ATGRASYTI KIEKVIENĄ POTENCIALŲ UŽPUOLIKĄ, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę,...

Lietuvos nacionalinio saugumo sistema remiasi valstybės institucijų veikla ir KIEKVIENO Lietuvos piliečio dalyvavimu, /.../ visuomene, suvokiančia pavojus ir savo atsakomybę, pilietiškai susipratusia ir pasirengusia ginti Lietuvos laisvę.

Stiprinti nacionalinį saugumą yra AUKŠČIAUSIAS Lietuvos vidaus ir užsienio politikos TIKSLAS.

Lietuvos nacionalinio saugumo politiką sudaro valstybės užsienio, gynybos, ekonominės, viešojo saugumo, socialinės, kultūros, sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo ir mokslo bei kitos valstybės politikos nuostatos, užtikrinančios nacionalinį saugumą. Atskirų valstybės sričių ilgalaikio funkcionavimo STRATEGIJOS ir DOKTRINOS REMIASI ŠIUO ĮSTATYMU ir Nacionalinio saugumo strategija.TAUTINĖ POLITIKA

Valstybė PRIVALO UŽTIKRINTI lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą saugodama Lietuvos teritorijos vientisumą, KALBĄ, ETNINĘ KULTŪRĄ, KULTŪROS SAVITUMĄ ir PAPROČIUS, KULTŪROS PAVELDĄ ir puoselėdama tradicinę šeimą.

Lietuvos gynimas yra visuotinis ir besąlyginis,...

Gynybos visuotinumas reiškia, kad /.../ KIEKVIENAS PILIETIS ir Tauta priešinasi visais pagal tarptautinę teisę leistinais būdais.

Gynybos besalyginumas reiškia, kad Lietuvos gynyba nėra saistoma jokių sąlygų ir kad niekas negali varžyti Tautos ir KIEKVIENO PILIEČIO teisės priešintis agresoriui, okupantui ir bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

Lietuvos gynybinė galia grindžiama:
- Tautos apsisprendimu ir pasiryžimu priešintis kiekvienam užpuolikui;
- piliečių pasirengimu visuotiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui bei pilietinei gynybai;
Lietuva priešinsis agresoriui visomis jai prieinamomis priemonėmis: karine gynyba ir partizaniniais veiksmais, civilių piliečių NEPAKLUSNUMU, nekolaboravimu bei kitais būdais.

Agresijos ar kitu prievartos prieš Lietuvos valstybę atveju piliečiai ir jų susivienijimai priešinasi bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ar konstitucinę santvarką. Kiekvienam pasipriešinimo dalyviui taikomas kombatanto statusas pagal tarptautinės teisės aktus.

Tautos ir valstybės gynybai vadovauja laisvai ir teisėtai veikiančios valstybės institucijos, o jei jos negali veikti, - Tautos sukurtos arba jos pripažįstamos vadovavimo pasipriešinimui institucijos.


PILIETINIS PASIPRIEŠINIMAS

Pilietinio pasipriešinimo jėgą lemia Tautos valia ir apsisprendimas kovoti už savo laisvę, kiekvieno piliečio, nesvarbu, koks jo amžius ir profesija, pasiryžimas VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS priešintis užpuolikui ar okupantui,...

Piliečiai mokomi ĮVAIRIŲ PASIPRIEŠINIMO ir civilinės saugos būdų. Valstybė juos aprūpina būtinomis techninėmis priemonėmis.

Patriotizmo ugdymas yra ir MOKYKLOS PRIVALOMOSIOS lavinimo programos sudėtinė dalis.

VALSTYBĖ REMIA savaveiksmes visuomenės organizacijas, kurių veikla prisideda prie pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ar gynybinės galios stiprinimo.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404206
Korumpuoti politikai,
jūsų sistema mus nuvylė. 
Jums nepavyks uždrausti mūsų nacionalinio pasipriešinimo. 
Kovo 11-osios eitynės vyks, norite jūs to, ar ne!