Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. balandžio 8 d., pirmadienis

Juoda/balta?

Zo­sės, tuo­met dar Je­zu­ke­vi­čiū­tės, var­gai pra­si­dė­jo anks­čiau, kai dar 1940 metais jau oku­pa­vus Lie­tu­vą ru­sams, kaž­kas pri­skun­dė jos tė­vą ir ta­sai bu­vo su­im­tas. Vė­liau iš po­li­ti­nių ka­li­nių so­vie­tai su­for­ma­vo spe­cia­lų le­gio­ną ir jie bu­vo iš­siųs­ti į An­gli­ją, ir jos tė­vas su są­jun­gi­nin­kų ka­riuo­me­ne, kaip de­san­ti­nin­kas, ko­vo­jo 1944 me­tais, ati­da­rant an­trą fron­tą Pran­cū­zi­jo­je, li­ko gy­vas... Po ka­ro tuos ka­ria­vu­sius ant­ra­me fron­te, bu­vu­sius po­li­ti­nius ka­li­nius, So­vie­tų Są­jun­ga nu­spren­dė su­sig­rą­žin­ti, o są­jun­gi­nin­kai dau­gu­mą jų ir grą­ži­no te­nai, kur tų bu­vu­sių po­lit­ka­li­nių ir ka­rių vėl lau­kė la­ge­riai ir gal­būt mir­tis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą