Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2012 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Etninės kultūros vaikai mokysis nuo darželio iki baigiamųjų klasių
*2012-04-20*


Jau nuo kitų mokslo metų mokiniai galės nuosekliau susipažinti su etninės
kultūros pagrindais - tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas,
pasaulėjauta, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės,
liaudies medicina ir kt. *Švietimo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius patvirtino Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrąsias programas.*

„Jauni žmonės turi pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę
kultūrą. Sužinoję, kodėl mes, lietuviai, lenkai, rusai, žydai ar
baltarusiai tokie tapome, gyvendami kaimynystėje su kitomis kultūromis, jie
geriau supras bendras sąsajas ir skirtumus. Ugdydami savo tautinį tapatumą,
moksleiviai geriau pažins ir kitas tautas, - sako ministras G.
Steponavičius. - Etninės kultūros bendrosios programos, bus įgyvendinamos
ne tik mokyklose, vykdančiose mokymą lietuvių kalba, bet ir mokyklose
tautinės mažumos kalba.“

2009 m. patvirtinus Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją,
o dabar ir bendrąsias šio dalyko programas – sukurta vientisa etninės
kultūros ugdymo sistema.

Mokytojams sudarytos galimybės lanksčiai planuoti konkretų etninės kultūros
dalyko turinį, atsižvelgiant į etnografinio regiono, mokyklos, vietos
bendruomenių, šalia gyvenančių kitų tautų tradicijas

Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos
pratęsia ir plėtoja etnokultūrinį ugdymą, kurio pradmenis mokiniai įgyja
ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme.

5–12 kl. etnokultūrą mokiniai galės mokytis kaip pasirenkamąjį dalyką.
11–12 kl. bus galima rinktis ir etninės kultūros modelius, pavyzdžiui,
Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Technologijos ir etninė
kultūra, Etninė kultūra ir socializacija, Papročiai ir etika ir pan.

Kadangi etninė kultūra pasižymi išskirtiniu integralumu, todėl ji gali būti
integruota į daugelį mokomųjų dalykų. Ypač ryškios sąsajos su lietuvių
kalba ir literatūra, gimtąja kalba, istorija, technologijomis, doriniu,
gamtamoksliniu, meniniu ugdymu.

5-10 kl. mokiniai pamokų metu nagrinės giminės ir bendruomenės tradicijas,
tradicinį etiketą, įvairias šventes, papročius ir apeigas, tradicinę
aprangą, kulinarinį paveldą, tradicinę ūkinę veiklą, liaudies kūrybą,
tarmes ir etnografinių regionų savitumus, kitas etnokultūrines vertybes bei
jų reikšmę ir prasmingumą šiuolaikiniame gyvenime. Vaikai taip pat ugdysis
praktinius gebėjimus, pavyzdžiui, mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo,
šokio ir žaidimo, tarmių, amatų, susipažins su papročių taikymu ir kt.

Vyresnėse klasėse mokiniai gilinsis į tautos kultūros savitumą, sąsajas su
kitomis kultūromis, į papročių, apeigų, simbolių ir kitų reiškinių kilmę,
paskirtį, prasmę, svarbiausias ypatybes.

Šios programos skatina jaunimą pažinti savo etninę kultūrą per įvairią
mokinių kultūrinę saviraišką – dalyvauti folkloro ansamblių, būrelių, klubų
ir kitų kolektyvų ar kraštotyros veikloje, įdėmiau susipažinti su liaudies
meistrų, dainininkų, tautodailininkų menu, įsitraukti į kultūros paminklų
tvarkymo talkas.

Tikimasi, kad programos sudarys sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti etninės
kultūros pagrindus, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines
etines ir estetines vertybes.

Patvirtinus programas, planuojama organizuoti kvalifikacijos tobulinimo
kursus etninę kultūrą dėstantiems mokytojams, rengti jiems metodinę,
mokomąją medžiagą .

Etninės kultūros bendrąsias programas galima rasti Švietimo ir mokslo
ministerijos interneto svetainėje:
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/EK%20programa%20Pagrindinis%20ug%20zin120412.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/EK%20%20programa%20Vidurinis%20ug%20pask

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 5) 2191253

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą